De CompanyMatch Scan is onbereikbaar. Een moment geduld astublieft...

Algemene Voorwaarden

Werken bij Merken BV hanteert de volgende Algemene Voorwaarden.

Werken bij Merken BV
Peppelkade 64A
3992 AK HOUTEN
The Netherlands

Kamer van Koophandel: 30261667 te Utrecht
BTW nummer: 820760274B01

Werken bij Merken en CompanyMatch.me zijn geregistreerde handelsnamen van Werken bij Merken BV.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden.

De Vennootschap(pen):
Werken bij Merken BV, vanaf nu WBM.

Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Profielhouders:
Bezoekers / gebruikers / users / werkzoekenden aan de Site of via CompanyMatch Engage die via een door WBM aangeboden dienst een persoonlijk profiel (account) hebben aangemaakt en deze middels een eigen online pagina en persoonlijke accountgegevens beheren.

Diensten:
Een door WBM aangeboden dienst, zoals het plaatsen van een werkgeversprofiel op de Site, het adverteren op de Site, het plaatsen van bedrijfsinformatie op de Site, het matchen van bezoekers/personen van de Site met opdrachtgevers aan de hand van vragenlijsten en/of andere matchingscriteria, het opmaken van rapportages, het dashboard voor werkgevers met daarin statistieken en matchdata. Daarnaast hanteert WBM de volgende specifieke namen voor enkele van haar diensten:

CompanyMatch Premium:
De door WBM gebruikte naam voor het betaalde abonnement voor het gebruik van CompanyMatch door de Opdrachtgever.

CompanyMatch Engage:
De door WBM gebruikte en ter beschikking gestelde plug-in, ook wel ‘CompanyMatch Engage’ geheten, van waaruit (online) een match wordt gemaakt tussen personen en werkgevers.

CompanyMatch Apply:
De door WBM gebruikte en ter beschikking gestelde plug-in, ook wel ‘CompanyMatch Apply’ geheten, waarmee een gebruiker zijn CompanyMatch matchrapportage kan delen met de werkgever via een sollicitatieformulier.

CompanyMatch Connect:
De door WBM gebruikte en ter beschikking gestelde plug-in, ook wel ‘CompanyMatch Connect’ geheten, waarmee een gebruiker zijn CompanyMatch profiel- en matchgegevens kan delen met derde partijen in de vorm van samenwerkingspartners.

Site:
De door WBM op Internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site op www.companymatch.me.

Partner:
Derde partij die gebruik maakt van de diensten van WBM in de eigen dienstverlening waaronder begrepen (maar niet beperkt tot)staffing agencies, recruiting, vacaturesites, HR, recruitment software.

Artikel 2 Algemeen

2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door WBM aangeboden Diensten, voor de levering waarvan WBM en Opdrachtgever een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen WBM en Opdrachtgever.

2.2
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

2.4
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WBM en/of Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
WBM heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking 30 (dertig) dagen na bekendmaking op de Site en via e-mail aan Opdrachtgever of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.6
WBM heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, afgenomen Diensten, danwel teksten daarvoor, of anderszins te weigeren. Zonder uitputtend te zijn, kunnen tot de redenen om Diensten, dan wel teksten t.b.v. communicatie-uitingen te weigeren zijn: teksten, uitingen, afbeeldingen, advertenties of anderszins welke naar gangbare opvattingen in strijd zijn met de goede smaak of met de opvattingen hierover in het maatschappelijk verkeer.

2.7
Het is Opdrachtgever ten strengste verboden om (persoonlijke) gegevens van Profielhouders aan derden te verstrekken, te kopiëren en/of over te nemen naar een eigen database. Indien van toepassing: toegang tot de (gegevens van de) Profielhouders is voor Opdrachtgever strikt beperkt tot degenen die bij de Opdrachtgever belast zijn met het bekijken van de Profielhouders en als zodanig bij WBM zijn geregistreerd.

Het gebruik van de (persoonlijke) gegevens van Profielhouders is, indien van toepassing, beperkt tot de gegevens die de Profielhouder zelf na bevestiging op een contactverzoek van Opdrachtgever via WBM aan Opdrachtgever ter beschikking stelt. Dit gebruikt dient beperkt te blijven tot het doel waartoe de Profielhouder het contactverzoek beantwoordde.

Specifiek voor Opdrachtgevers of intermediairs, zoals uitzendorganisaties geldt dat Profielhouders niet benaderd mogen worden door medewerkers of derden van de Opdrachtgever die werven voor aan Opdrachtgever gerelateerde opdrachtgevers.

Misbruik leidt in alle gevallen tot directe verwijdering van de Site terwijl de aan het misbruik verbonden kosten zonder aankondiging bij opdrachtgever in rekening zullen worden gebracht.

2.8
Voor Partner(s): derde partijen die gebruik maken van de technologie of diensten van WBM, bijvoorbeeld in staffing, recruiting, HR, bemiddeling, vacaturesites, geldt dat er aanvullend op deze Algemene Voorwaarden specifieke samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen Partner en WBM en waar nodig tevens aanvullende Data-uitwisselingsovereenkomsten of Verwerkersovereenkomsten worden opgesteld.

Artikel 3 Aanbieding en overeenkomst

3.1
Alle aanbiedingen van WBM zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. WBM heeft het recht om zonder opgave van redenen opdrachten niet te accepteren.

3.2
De overeenkomst met WBM is definitief zodra de offerte met daarin een overzicht van de bestelde Diensten door Opdrachtgever (mondeling) of via e-mail voor akkoord is gegeven dan wel via de daartoe geëigende bestelpagina op de Site door Opdrachtgever is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

Artikel 4 Prijzen, start, betaling en automatische verlenging van abonnement

4.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, exclusief BTW. WBM behoudt zich het recht voor de prijzen te verhogen en zal de Opdrachtgever daar tijdig en voorafgaand aan de abonnementsverlenging over informeren via e-mail. De meest actuele tarieven zijn terug te vinden op de website, waar de meest recente brochure is down te loaden met daarin de dan geldende tarieven.

4.2
De ingangsdatum van het door de Opdrachtgever afgesloten abonnement (Premium) start op de dag dat het profiel van de werkgever live wordt gezet op CompanyMatch.me maar niet later dan 60 dagen na de bevestiging van (zie artikel 3.2) van de offerte. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever.

4.3
WBM brengt de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van een factuur (al of niet toonbaar op de aan de opdrachtgever toegewezen internetpagina). De facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. De door WBM gehanteerde betaaltermijn op haar facturen bedraagt 30 dagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.4
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, zal Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zijn tot vergoeding van de volledige buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van de verschuldigde hoofdsom die in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal WBM het recht hebben de uitvoering van diensten op te schorten of te beëindigen wegens wanbetaling, zonder dat Opdrachtgever recht kan doen gelden op enige vergoeding of compensatie daarvoor.

4.5
WBM is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens WBM bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige betaling op voorhand, voordat WBM tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

4.6
WBM factureert direct 100% van de overeengekomen Dienst(en) gerekend vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Ongeacht de overeengekomen contractduur.

4.7
De afgenomen Diensten worden automatisch verlengd. Indien Opdrachtgever de Dienst(en) wenst te stoppen of te beëindigen dan kan dit tot uiterlijk 2 maanden (60 dagen) voor de afloop van de desbetreffende contract of abonnementsperiode. Opdrachtgever dient dit schriftelijk (e-mail is voldoende) kenbaar te maken aan CompanyMatch. Hiervoor kan Opdrachtgever contact opnemen met CompanyMatch via de bij haar bekende contactpersoon of via sales@companymatch.me.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1
CompanyMatch is een product van WBM. Rapportage en/of data van WBM geeft een indicatie van de persoonlijke voorkeuren en behoeften van een gematchte kandidaat/werkzoekende, gebaseerd op zijn zelfbeeld. De betrouwbaarheid is sterk afhankelijk van interpretatie, motivatie, zelf-bewustzijn en de eerlijkheid waarmee de gebruiker en de werkgever de vragen hebben beantwoord. Het is mogelijk dat voorkeuren in de loop van de tijd veranderen. Subjectiviteit speelt een rol bij de interpretatie en het gebruik van resultaten. WBM accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor het gebruik of de consequenties daarvan door Opdrachtgever of Partner.

5.2
De totale aansprakelijkheid van WBM wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die Opdrachtgever aan WBM verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.3
De aansprakelijkheid van WBM voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 5.2 is uitgesloten.

5.4
WBM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de Site en/of de Diensten door Opdrachtgever of derden en voor alle mogelijke gevolgen daarvan, waaronder ook begrepen storingen in het netwerk en performance-problemen. Opdrachtgever vrijwaart WBM voor alle eventuele aanspraken van derden in verband met de teksten en gegevens die Opdrachtgever op de Site heeft geplaatst.

Artikel 6 Beëindiging

6.1
Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij ook na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, stellende een termijn van ten minste 30 (dertig) dagen, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen van de overeenkomst.

6.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen abonnementsgelden zijn gehouden.

6.3
WBM kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. WBM zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen abonnementsgelden zijn gehouden.

6.4
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij WBM ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die WBM voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7 Overmacht

7.1
Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van WBM.

7.2
Wanneer de overmachtsituatie langer dan 120 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten

8.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van Diensten, producten en materialen, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, al dan niet ontwikkeld ten behoeve van Opdrachtgever, blijven berusten bij WBM of haar licentiegevers. Voor zover Opdrachtgever WBM ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst voorziet van materialen waarop derden rechten kunnen doen gelden, vrijwaart Opdrachtgever WBM tegen elke rechtsvordering uit hoofde daarvan.

8.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om (delen van) Diensten van WBM te kopiëren, na te (laten) maken en/of bouwen.

Artikel 9 Bescherming Persoonsgegevens en Privacy Statement

9.1
WBM handelt conform de eisen die de AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt en zoals die van toepassing zijn per 25 mei 2018. WBM is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te ’s-Gravenhage in Nederland.

9.2
WBM hanteert een Privacy Statement voor het gebruik van de Site en zijn Diensten. Het meest actuele Privacy Statement is terug te vinden op https://www.companymatch.me/privacy-statement/.

Artikel 10 Onderhoud

WBM is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de Site het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door WBM te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de Opdrachtgever jegens WBM ontstaat.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1
De overeenkomst tussen WBM en Opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.

11.2
De geschillen welke tussen WBM en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door WBM met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Utrecht in Nederland.

E-mailadres
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten? Klik hier

Inloggen
E-mailadres

Vul je e-mailadres in en klik op verzenden om een nieuw wachtwoord in te stellen.

Verzenden
Mijn accounts